Založ si blog

Je desať bodov veľa pre pomoc?

V Mojom ďalšom blogu som sľúbil, že poukážem na zneužívanie OS SR v prospech politikov,politických strán a taktiež na nehospodárne využívanie vojakov, vojenskej techniky a materiálu, ktoré sa deje zasa len a len za peniaze daňových poplatníkov.

Chcel by som sa ospravedlniť, že nebudem písať to čo som sľúbil, to príde trocha neskôr, ale ak sa môžem, chcel by som sa s Vami podeliť o desať bodov. Je desať bodov veľa? V ponímaní desatoro je to všetko, desať bodov v športe je veľa i málo, podľa toho o aký šport ide. V pomoci pre ľudí, ktorí sú za dialóg a postup alebo lepšie povedané posun dopredu je týchto desať bodov zákonom. Dúfam, že tieto body budú zákonom i pre tých, ktorým sú adresované.

Podnety, návrhy na stabilizáciu osobitných účtov

Vážený pán minister vnútra SR,

na zabezpečenie stabilizácie osobitných účtov navrhujem Vám vykonať nasledujúce opatrenia:

1. Pre valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia  v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov stanoviť rovnaké, identické podmienky, kritériá a zásady ako sú ustanovené v § 82 zákona 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Týmto navrhovaným opatrením sa odstránia nerovnaké podmienky valorizácie dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabezpečenia.

2. Podľa ustanovení § 95 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ods.2 „Prebytky osobitných  účtov za rozpočtový rok sa do 45 dní po uplynutí rozpočtového roka odvádzajú do štátneho rozpočtu…“ čo sa realizovalo až do 31.12.2007. Uvedené ustanovenie bolo zrušené zákonom č. 519/2007 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2008. Napríklad Ministerstvo vnútra SR do roku 2007 z osobitného účtu odviedlo 4 154 754 144,54 Sk, čo predstavovalo 137 912 572,05 Eur do štátneho rozpočtu. Zatiaľ na dávkach štátom  bolo poskytnutých 1 269 774 885,39 Sk, čo predstavovalo 42 148 804,87 Eur. Štát v súčasnosti osobitnému účtu MV SR dlhuje 2 884 979 259,15 Sk, 95 763 767,18 Eur. Z uvedeného vyplýva, že v prípade neodvádzania prebytkov z osobitného účtu MV SR by neboli potrebné dotácie od štátu ešte niekoľko rokov. Obdobná situácia bola aj na ostatných osobitných účtoch. Pritom je treba jasne jednoznačne povedať, zdôrazniť, že odvádzať prebytky zo súkromných odvedených peňazí od policajtov, vojakov, ZVJS, SIS, colníkov, hasičov a horských záchranárov z osobitných účtov do štátneho rozpočtu bolo protiprávne. Defacto išlo o odcudzenie súkromných odvedených peňazí štátom. Takto protiprávne odvedené súkromné peniaze (vrátane odvedených peňazí po zosnulých) v súlade s príslušnými zákonmi je štát povinný vrátiť ich majiteľom na osobitné účty. Navrhujem, aby minister vnútra a minister obrany legislatívne zabezpečili prevedenie štátom odcudzených súkromných prebytkov z osobitných účtov do roku 2007 do štátneho rozpočtu späť na osobitné účty. Toto je jeden z dôvodov prečo v súčasnosti je potrebné dotovať osobitné účty.

3. Odchodné a úmrtné pre vojakov, policajtov, ZVJS, SIS, NBÚ, colníkov, hasičov a    horských záchranárov vyplácať z rozpočtu príslušných ministerstiev a nie z osobitných účtov.

4. Zvýšenie doby nároku na výsluhový dôchodok policajtov, profesionálny vojakov, ZVJS,  SIS, NBÚ, colníkov, hasičov a horských záchranárov ak odo dňa skončenia služobného pomeru bude mať odslúžených najmenej 25 rokov. Pokiaľ si budú dobre plniť svoje služobné povinnosti a nedopustia sa trestného činu budú môcť v služobnom pomere zotrvať najmenej do doby odslúžených 25 rokov.

5. Policajti, profesionálny vojaci, ZVJS, SIS, NBÚ, colníci, hasiči a horskí záchranári podľa     svojho fyzického a zdravotného stavu budú môcť slúžiť do dosiahnutia dôchodkového veku 55 rokov.

6. Pracujúci výsluhoví dôchodcovia odvody na starobné poistenie odvádzajú do Sociálnej poisťovni. Podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ods. 1 „Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek“.  Pritom je potrebné zdôrazniť, že 70-75 % pracujúcich výsluhových dôchodcov odpracuje menej ako 15 rokov, čím nesplnia podmienky na priznanie   starobného dôchodku. Ich odvedené odvody na starobné poistenie zostanú v Sociálnej poisťovni a nie v osobitnom systéme, z ktorého poberajú výsluhový dôchodok, čím Sociálnu poisťovňu defacto na úkor osobitného účtu vlastne dotujú a sponzorujú. Táto skutočnosť diskriminuje pracujúcich výsluhových dôchodcov. Z uvedeného dôvodu navrhujem, aby pracujúci výsluhoví dôchodcovia odvody na starobné poistenie naďalej   odvádzali na osobitné účty. Po odpracovaní najmenej 15 rokov a  odvedení odvodov na starobné poistenie na osobitné účty po dosiahnutí dôchodkového veku by sa im táto skutočnosť rovnakým spôsobom ako to majú pracujúci občania prejavila vo zvýšení ich výsluhového dôchodku. Realizáciou tohto opatrenia by nebol súbeh poberania výsluhového a starobného dôchodku. Ak budú výsluhoví dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku a po splnení nároku na starobný dôchodok naďalej pracovať, táto skutočnosť by sa im     rovnakým spôsobom ako to majú pracujúci starobní dôchodcovia prejavila na zvýšení ich výsluhového dôchodku. Za každých odpracovaných 30 dní by sa im výsluhový dôchodok zvýšil o 0,5 % z ich vypočítaného nároku na starobný dôchodok. Týmto navrhovaným spôsobom by odvedené odvody na starobné poistenie zostali na osobitných účtoch a napomohli by k ich stabilizácii.

7. Podľa § 81 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení  ods. 1 „Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienku nároku na starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok, vypláca sa dôchodková dávka ktorej suma je vyššia…“. Pracujúci výsluhový dôchodca odvádza odvody na invalidné poistenie do Sociálnej poisťovne. Výsluhový dôchodok bude vždy vyšší ako invalidný dôchodok. Z tohto dôvodu  navrhujem, aby odvody na invalidné poistenie pracujúci výsluhoví dôchodcovia odvádzali na osobitný účet a nie do Sociálnej poisťovni. Pracujúci výsluhoví dôchodcovia týmto sponzorujú, dotujú Sociálnu poisťovňu. Toto navrhované opatrenie napomôže k stabilizácii osobitných účtov.

8. Do vzniku osobitných účtov, to je  do roku 1998 pracujúci vojaci, policajti, ZVJS,  SIS, NBÚ, colníci, hasiči a horskí záchranári odvody zo svojich platov na starobné poistenie odvádzali do Sociálnej poisťovni, ktorá tieto súkromne odvedené peniaze nevrátila, nepreviedla na osobitné účty, čím de facto odcudzila súkromne vyzbierané peniaze. Z toho vyplýva, že všetci výsluhoví dôchodcovia ktorí do roku 1998 odišli na výsluhový dôchodok všetky odvody na starobné poistenie odviedli len do Sociálnej poisťovni. Na osobitný účet, z ktorého poberajú výsluhový dôchodok  neodviedli ani cent. Výsluhoví dôchodcovia ktorí odišli do výsluhového dôchodku po roku 1998 do tejto doby odvody na starobné poistenie odvádzali do Sociálnej poisťovne a po roku 1998 odvody odvádzali na osobitný účet. Len časť svojich odvodov odviedli na osobitný účet, ktorý im vypláca výsluhové dôchodky. V súčasnosti existuje len málo výsluhových dôchodcov, ktorí po celu dobu služby odvádzali odvody na starobné poistenie do osobitného dôchodkového systému. Toto sú rozhodujúce dôvody prečo je v súčasnosti  potrebné dotovať osobitný dôchodkový systém. Z týchto dôvodu by asi pravdepodobne odvedené finančné prostriedky postačovali na valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia. Prípadne by len v minimálnej miere na prechodné obdobie museli byť dotované. Z týchto dôvodov je  potrebné legislatívne zabezpečiť prevedenie všetkých odvedených peňazí na starobné poistenie (vrátane po zosnulých) na osobitné účty. Toto navrhované legislatívne opatrenie rozhodujúcim spôsobom zabezpečí stabilizáciu osobitných účtov, ktoré potom do budúcna asi nebude potrebné už dotovať zo štátneho rozpočtu.

9. Na základe navrhovanej legislatívnej úpravy, doplnenia § 39a do zákona č. 328/2002 Z. z.     o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ods. 1 Výsluhový dôchodok podlieha stabilizačnému odvodu vo výške 10 % ak jeho poberateľ nedosiahol vek 62. Táto navrhovaná legislatívna úprava je diskriminačná z dôvodu, že takáto právna úprava sa nenavrhuje v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení alebo v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pre poberateľov dôchodkových dávok. Týmto by došlo k porušeniu čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1, čl. 39 ods. 1 ústavy a čl. 30 ods. 1 listiny základných práv a slobôd. Dodávam, že dôchodkový vek vojakov, policajtov je 55 rokov.

10. Pracujúci výsluhoví dôchodcovia odvody na zdravotné a nemocenské poistenie odvádzajú      do Sociálnej (zdravotnej) poisťovni. Navrhujem, aby náklady na zrealizovanú kúpeľnú starostlivosť boli odoslané zdravotnej poisťovni k refundácii. Týmto opatrením dôjde šetreniu finančných prostriedkov na osobitných účtoch.

Som presvedčený, že z realizovaním niektorých z uvedených návrhov napomôže k stabilizácii osobitných účtov. Za ich realizáciu Vám veľmi pekne ďakujem.

S pozdravom   pplk. v. v. Dr. Milan Kolen

Ako sú pripravované a horúcou ihlou šité zákony alebo ich novely.

14.10.2012

Tento ďalší blog je reakciou na predošlý, aby si našinec mohol urobiť obrázok, ako sa pripravujú neodborne zákony alebo ich novelizácie. Asi sa s nikým nekonzultuje a každý predkladateľ viac »

Prečo chýbajú peniaze na osobitných účtoch silových zložiek

08.10.2012

Dnes v mojom blogu posúvam verejnosti ďalšie informácie a pokračujem v zamysleniach sa nad silovými zložkami tohto štátu. Nebudem sa zameriavať na nezákonnosť a protiústavnosť pripravovaných viac »

Sociálne „ISTOTY“ začali u armády.

03.08.2012

DISKUSNY PRÍSPEVOK zhromaždenie poberateľov dôchodkov za výsluhu k objasneniu návrhov pripravovanej novelizácie Zákona o štátnej službe a Zákona o sociálnom zabezpečení. Vážený pán viac »

Cestovanie lietadlom, lietadlá, bratislavské letisko, letisko Milana Rastislava Štefánika, cestujúci, dovolenkujúci

Na bratislavskom letisku pribudne počas sviatkov 56 letov

18.12.2018 15:34

Leteckí dopravcovia pridali lety aj z Londýna-Lutonu, Birminghamu či Dublinu do Bratislavy a späť.

štrasburg, útok

Po útoku v Štrasburgu vzniesli proti jednému zo zadržaných obvinenia z terorizmu

18.12.2018 15:31

Podľa justičných zdrojov je muž podozrivý zo zaobstarania zbrane.

Trump Argentina G20 Summit

Automobilky sa vzopreli Trumpovi

18.12.2018 15:00

Ekonomické veľmoci hrozia uvalením dovozných ciel, ktoré môžu najviac pocítiť automobilky.

Lubyová, Branislav Grohling,

Zrušenie kreditového systému bude ďalším biznisom, tvrdí Gröhling

18.12.2018 14:58

Učitelia prídu o získané kredity a nanovo budú musieť absolvovať vzdelávanie, ktoré treba zorganizovať, naplánovať a zaplatiť.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 6
Celková čítanosť: 16417x
Priemerná čítanosť článkov: 2736x

Autor blogu

Kategórie